Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten en/of rechtspersonen

Bijoux by Su,
Gevestigd te Fazantstraat 62c, 3083 ZK Rotterdam


Hierna te noemen: Bijoux by Su


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bijoux by Su zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Bijoux by Su zijn vrijblijvend en Bijoux by Su behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bijoux by Su. Bijoux by Su is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bijoux by Su dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bijoux by Su gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4. Levering/ retourzending
4.1 De door Bijoux by Su opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Zoals wettelijk is bepaald is de zichttermijn 7 werkdagen, mocht u door welke reden dan ook afzien van uw aankoop bent u gerechtigd om de producten terug te zenden. Neem voor u de producten retour stuurt eerst contact op met Bijoux by Su via e-mail: info@bijouxbysu.com

4.4 Beschadigde en/of gebruikte artikelen worden niet geaccepteerd.
4.5 De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Wanneer u de zending franco retourneert, worden de verzendkosten in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.
4.6 Uw aankoopbedrag wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op uw opgegeven rekening.
4.7 De verzendkosten binnen NL zijn gratis.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bijoux by Su verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending naar het door u opgegeven adres op u over.


Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.